کعبه ای به نام شب قدر

پرتال باد و مه بخش دین و اندیشه قسمت دعا و شرایط دعا کردن- کعبه ای به نام شب قدر

کعبه ای به نام شب قدر

شبانگاهان که خورشید رخ در نقاب غروب می کشد و تاریکی دامن  می گسترد، مرگ رنگ فرا می رسد، رنگ ها که درروز تمام چشم  راپر می کردند ودیدن ورای آن را مانع می شدند، با رفتن خورشید ، رخت بربسته ، دیدن بی واسطه را ارزانی می دارند...

کعبه ای به نام شب قدر

کعبه ای به نام شب قدر


برچسب ها:
نزول قرآن
.
لیالی قدر
.
شب احیاء
.
ظرف خاص
.
دعا
.مروری برگذشته