نصیحت خیرخواهانه (حکایت)

پرتال باد و مه بخش خنده دار طنز خنده بازار قسمت حکایات خواندنی و حکایات جالب- نصیحت خیرخواهانه (حکایت)

 

,نصیحت, نصیحت کردن, حکایت,حکایات خواندنی و حکایات جالب

نصیحت خیرخواهانه

حکایات خواندنی و حکایات جالب-نصیحت خیرخواهانه (حکایت)

 

روزی هارون از ابن سماک موعظه و پندی خواست.

ابن سماک گفت: ای هارون! بترس از این که در بهشت که به وسعت  آسمان هاو زمین است ، برای تو به اندازه جای پایی نباشد.

منبع:روزنامه خراسان
برچسب ها:
نصیحت کردن
.
حکایت
.
حکایت سعدی
.
حکایت کوتاه
.
حکایت جالب
.مروری برگذشته