پرخاشگری و خشونت

پرتال باد و مه بخش مقالات خانه و خانواده و روانشناسی قسمت روانشناسی خشونت- پرخاشگری و خشونت

روانشناسی خشونت-پرخاشگری و خشونت

پرخاشگری و خشونت (Aggression and violence)
پرخاشگری عمل مشهودی است که به قصد آسیب جسمانی یا روانی به خود یا دیگران انجام می گیرد.
خشونت عبارتست از استفاده غیرقانونی از نیرو، که ممکن است دامنه ای از برخورد ناخواسته بسیار اندک تا قتل و آدمکشی را شامل شود.


انواع پرخاشگری در انسان
پرخاشگری خصومت آمیز ( پرخاشگری عاطفی ): عمل مشهودی است که به قصد آسیب رساندن جسمی یا روانی به خود یا دیگران صورت میگیرد وخشونتگرازاین کارخودلذّت می برد و پاسخ پرخاشگرانه خود یک هدف است.


پرخاشگری ابزاری : عمل آسیب رساندن به خاطر دریافت یک تقویت کننده مثبت بیرونی . و پاسخ  پرخاشگرانه مانند ابزاری برای رسیدن به هدف می باشد.پدری که به کودک خود بدلیل دویدن به داخل خیابان سیلی می زند، این عمل خصمانه نیست.


خشونت در ورزش
متغیرهای مربوط به بازیکن
 *رقابت : در ورزشهای رقابتی، هدف مانع دستیابی حریف به هدف مورد موردنظر است. تحقیقات نشان داده است که بعد از ناکامی و شکست پرخاشگری بیشترمی شود. ماتفنر1974 میگوید: وقتی حریفان باهم برابر باشند، اختلاف اندک موجب ایجاد درجات بالایی از ناکامی می شود .  پاداش زیاد نیز باعث ناکامی بیشتر می شود.


 *تهییج و تحریک :اگر بازیکنی در حالت تحریک یا تهییج زیاد قرار داشته باشد، و محرکهای مربوط به پرخاشگری نیز در محیط ورزشی وجود داشته باشد، با حتمال قوی پاسخ پرخاشگرانه بروز خواهد کرد.


 *عوامل شناختی و عاطفی : ارزیابی فرد از عمل پرخاشگرانه خود ممکن است او را به پاسخهای متفاوتی وادار نماید مثلا باخود فکر نماید که آیا ارزش آنرا دارد که از بازی اخراج شود و …
 *ارزیابی قصد حریف:چرا حریف خشونت میکند؟ آیا عملا قصد مجروح کردن داشته است؟ اگر پاسخ مثبت باشد، آنگاه تصمیم بازیکن باحتمال قوی تلاف جویی  از طریق پرخاشگری متقابل خواهد بود.


 *گناه و تقصیر: ورزشکاران بعد از ارتکاب پرخاشگری یا عمل یر خشونت آمیز تا اندازهای احساس تقصیر و گناه میکنند.


 *آمادگی جسمانی: تحقیقات زیلمن (1979)نشان داد که ورزشکارانی که از آمادگی جسمانی بالایی برخوردارند، هنگام مواجهه با فشار جسمانی یا محرکهای هیجان آور در محیط با شدت کمتری از فعالیت فیزیولوژیکی، واکنش نشان میدهند.


 *سطح فعالیت: پرخاشگری باعث کاهش میزان فعالیت ورزشی میشود یعنی باعث برانگیختگی زیاد میگردد و بازیکن در نیمه راست منحنی وارونه قرار میگیرد.


متغیرهای مربوط به مسابقه
 *نتیجه مسابقه: بازندهها خطاهای بیشتری نسبت به برنده ها مرتکب میشوند.
 *تیم میزبان درمقابل تیم میهمان: تیم میهمان تمایل بیشتری برای ارتکاب خطا نسبت به تیم میزبان داردالبته تمام تحقیقات ازاین نظریه حمایت نکرده است.
 *گستره امتیازات: وقتی امتیازات کاملا نزدیک به هم باشد پرخاشگری کمتراست.
 *گلهای زده شده یا امتیازات کسب شده: وقتی گلهای بیشتری زده میشود عمل پرخاشگرانه کمتری رخ م دهد از نظر ولکامر گل زدن تحریک را پایین می آورد وعمل پرخاشگرانه کمتر رخ میدهد.
 *مکان تیم درجدول :به نظر میرسد که تیمهای پایین تر در جدول نسبت به تیم های بالای جدول رفتار پرخاشگرانه بیشتری دارند.

منبع: پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی


برچسب ها:
خشونت در ورزش
.
خشونت در رقابتهای ورزشی
.
آمادگي جسماني
.
خشونت در رقابتهای ورزشی
.
روان شناسی ورزشی
.مروری برگذشته