گیاه پتریس یا سرخس

پرتال باد و مه بخش مقالات مفید قسمت گل و گیاهان آپارتمانی- گیاه پتریس یا سرخس

پتریس یا سرخس
 
یکی از مقاوم ترین و ارزشمندترین گیاهان آپارتمانی پتریس یا سرخس معمولی است. زادگاه این گیاه چین و ژاپن است و گیاهی است محکم که دارای برگ های قوی و برافراشته که به صورت دسته گلی دور هم جمع شده است که این برگ ها به تدریج به اطراف متمایل می شوند و رشته های دراز و باریکی را تشکیل می دهند. این گیاه به سبب مزایای تزئینی و سازگاریش با محیط متداول ترین فوژر آپارتمانی است.

پتریس,سرخس,گیاهان آپارتمانی

گیاه پتریس یا سرخس


برچسب ها:
سرخس
.
آکاایران
.
گیاه
.
سبب
.
صورت
.مروری برگذشته